مقاصد الرمل

امتیاز: 0 از 0
قیمت اصلی 12,000 تومان بود.قیمت فعلی 11,200 تومان است.

توضیحات

دانلود کتاب مقاصد الرمل

کتاب مقاصد الرمل نوشته حجّه الاسلام و المسلمین سیّد محمد تقی مقدّم یکی از بهترین کتابها در باب آموزش علم رمل میباشد.

کتاب مقاصد الرمل شامل آموزش رمل و فالنامه است.

بی شک انسان در دنیا هرگز از گرفتاری خالی نمی باشد به ویژه اشخاص پاکدامن و صادق که همواره با نا اهلان برخورد دارند و چه ‌بسا گرفتاریهای سخت که از غفلت و عمل بد حاصل میشود و درهای خیر بسته می گردد و زیرکان در وادی حیرت فرو می مانند و ناچارند از نیروی غیبی کمک بگیرند. از طرفی مستشار دانای خردمند متقی مجرب همچون کیمیا هستند که همه کس و همه جا در همه وقت به او دسترسی ندارد. اما از خدای متعال در همه وقت و در همه جا می شود طلب خیر و طلب هدایت کرد و آن راه استخاره و فال است. چه با قرآن مجید و چه با تسبیح و چه با رمل بیشتر وسعت دارد.

رمل چیست؟

علم رمل سریست عظیم از اسرار خداوند کریم که از عالم غیب با کثرت توجه الهاماتی بر انسان می شود و کمک های غیبی را به او می رساند و آن عبارت است از معرفت احوال و کشف ضمایر به طریق استدلال و استمداد غیبی از خداوند و استعلام خیر و شر به وسیله ۱۶ اشکال از خط و خال با کیفیت استخراج احکام از بعضی مغیبات اشیا به حسب خانه های دوازده گانه و سایر نقاط هفتگانه که از نقاط عناصر اربعه به دست می‌آید. زیرا هر یک از اینها آیتی از آیات حق تعالی هستند و بر قدرت باری تعالی دلیل است و به فرمان او اسیر و در کارند و دانا خداوند جهانیان است.

فهرست مطالب کتاب مقاصد الرمل

 • کشف احوال با استمداد از ذات ذوالجلال
 • جهت باز داشتن جوانان از گناه خواندن ذکر
 • کشفیّات احوال و فال
 • خانه های رمل (احیان، عتبه الداخل، بیاض، نقی الخد، عتبه خارج، حمره، انگیس، نصر الخارج، عقله، اجتماع، نصرالداخل، طریق، قبض خارج، جماعت، قبض داخل، فرح)
 • دستور فال ساده برای مردم
 • مقصد ۱ تعریف علم رمل و فوائد آن
 • علم رمل سری از اسرار عظیم خداوند کریم از عالم غیب
 • رمل شامل شانزده اشکال از خط و خال با کیفیت استخراج احکام از بعضی مغیبات اشیاء به حسب خانه های دوازده گانه در بروج و سیر نقاط هشتگانه از نقاط عناصر اربعه
 • منافع وضع رمل و عمل به آن
 • علم رمل استمداد غیبی برای پاسخ های غیبی
 • مقصد ۲ واضع رمل کی بوده، رمل آثاری است از پیشینیان
 • نقطه رمل اصل علم رمل
 • علم رمل معجزه هفت تن از انبیاء اعظم (حضرت آدم، شیث، ادریس، لقمان، شعیا، ارمیا، دانیال نبی)
 • تفصیل واقعه پیدایش علم رمل از زمان حضرت آدم و حوّا و داستان سرگذشت آن
 • حضرت دانیال نبی و علم رمل
 • موضوع علم رمل

کتاب آموزش علم رمل

 • مقام بیوت علم رمل
 • خانه های رمل هشت گانه و نامهای آن
 • تشکیل بیوت و حصر آنها
 • زایجه رمل از نقاط زوج و نقاط فرد تشکیل شده است
 • تعدید بیوت یعنی خانه رمل و علت حصر
 • خانه های رمل شانزده گانه
 • علت مبنای رمل بر چهار خانه بنام مهات
 • ترکیبات خانه ها از نقطه
 • هر خانه ای زایجه رمل یا از چهار نقطه شکل خانه ها
 • تقسیم به عدد نقاط بر بیوت رمل
 • تقسیم شانزده خانه رمل و نود و شش نقطه آن
 • دلالت نقاط بر عناصر خانه های رمل
 • ضرب طبایع نقاط و ترکیب نقطه ها با زوج ها طبایع خانه ها
 • شرح فرد و زوج و فرد الفرد و رتبه آتشی
 • مثالی از خط و نقاط زوج و خط و نقاط فرد بودن
 • اسامی بیوت به سه زبان در خانه های رمل به عربی و یونانی و بربری
 • اسامی خانه های رمل علی المعروف و شانزده خانه آن
 • جدول اسامی بیوت مشهور رمل (احیان، عتبه الداخله، بیاض، نقی الخد، عتبه الخارجه، حمره، انکیس، نصر الخارج، عقله، اجتماع، نصر الداخل، طریق، قبض الخارج، جماعت، قبض الداخل، فرح)
 • یازده اسامی خانه ها به رمز و جداولی منسوب بیوت رمل
 • دوازده تقسیم حروف ابجد به بیوت
 • سیزده اوزان خانه های رمل از حیث اجزاء فردی و زوجی
 • چهارده تعریف تسکین و عدد آنها
 • تسکین دائره مغربی و دائره میزان و فلک البروج ۳۶۰ درجه
 • خواجه نصیر الدین طوسی و رساله غایه الاختصار
 • تسکین صاحب مفاتیح قفال

کتاب مقاصد الرمل pdf

 • خانه نفس و تعلقات، خانه مال و قابض اشیاء، خانه نقل و حرکت، خانه عشق و فرزند و طرب، خانه گرفتاری و بیماری زندانی، ضد خانه احیان بدنامی، خوف و خطر و مرگ و خون و جنگ و فتنه، علم و دین و عقائد سفر, خانه ملکوت و عزت و ظفر، خانه امید و سعادت باغ و دین و عقائد سفر, خانه ملکوت و عزت و ظفر و….
 • دلائل این تسکین از صاحب انوار عبدالغنی شیروانی
 • اصل تسکین سبعه از مولف با قواعد
 • تعریف دایره و اثر تسکین خانه های رمل
 • جدول مضمون رمل
 • دور عناصر دایره ابد حی از طالب و مطلوب
 • تسکین بزوح که برخی آنرا ادریس علیه السلام می دانند
 • دور عناصر اربعه در بیوت و نقاط اشکال رمل
 • جدول عناصر اربعه، دور آتش، دور باد، دور آب، دور خاک
 • طبیعت خانه ها در رمل
 • جدول گردش عناصر نقطه ای در اشکال
 • انواع طالب و مطلوب و دور طالب و مطلوب نقطه از رموز رمل
 • دور طالب و مطلوب زوجی مرکب
 • توضیح جدول طالب و مطلوب از شانزده خانه رمل
 • بیوت ثابت و منقلب خانه های رمل از حیث طبیعت
 • بیوت ذکور و اناث و اشکال زیج خصال و طبایعی و صفاتی
 • بیوت سعد و بیوت نحس ثابت و منقلب
 • سعد اکبر خارج
 • سعد اکبر داخل
 • سعد ثابت
 • سعد اصغر منقلب
 • نحس اکبر خارج
 • نحس اکبر داخل
 • نحس منقلب و ثابت

آموزش علم رمل pdf

 • ممترج
 • در سعد و نحس و منقلب و ثابت خانه های رمل
 • احکام سعد و نحس رمل
 • جدول زمانی اشکال رمل بوضع ابدح
 • دلالت اشکال بر سال و ماه و روز
 • دلیل خانه ها بر روزهای هفته
 • تعلقات اشکال به کواکب و بروج
 • ارتباط بیوت با کواکب
 • نسبت خانه ها به برج ها و جهات
 • جدول نسبت بیوت به بروج
 • در جهات خانه های رمل
 • تعیین اعداد با بیوت
 • دلالت بیوت بر دردها با نشان بیوت
 • تشریح مطلب در اوتاد
 • جدول اوتاد و لواحق آن به ابدح
 • اوتاد در عناصر اربعه و خانه عنصر آب و خاک و توضیحات آن
 • در یمین و یسار طالع و بروج
 • جدول منسوبات بیوتات رمل
 • مدلولات خانه های رمل
 • محتویات شانزده نقطه امهات
 • اهم مطالب رمل سیر نقطه
 • محتویات شانزده نقطه امهات
 • احکام ضمیر در رمل و حکم مطلوب در رمل
 • تشریح مناظرات رملی، سواقط مناظرات
 • جدول مناظرات خمسه یا سواقط
 • تاثیر و خواص نظرات
 • در مناظرات طالع از مسائل رملی
 • مناظرات نجومی و رملی و نظرات کواکب نسبت به همدگر
 • خانه های نقی الخد و عتبه الخارجه و نصر الداخل و…
 • طول و عرض و عمق اشکال در رمل
 • مزاج هر یک از خانه های رمل
 • استخراج ضمیر با رمل اشکالی
 • خانه هائی که بر اعضاء دلالت دارد
 • در خصوصیات اشکال در خانه های شانزده گانه رمل
 • ضرب بیوت در اشکال رمل
 • طعم خانه های رمل و نور خانه های رمل
 • شرائط گرفتن فال از زایچه
 • تشریح و استخراج مولف در رمل
 • در استخراج ضمائر آنچه در زایحه دارد
 • تلاوت ذکر وقت عمل قبل از شروع عمل
 • انواع حلول بیوت و اشکال خانه های رمل
 • انواع حلول بیوت و اشکال خانه های رمل
 • اوقات و ساعات روز و شب و ماه های اخذ رمل
 • انقلاب اوتاد در امیداوری و فتح
 • برای دزد برده
 • در نقطه رانی برای کسب حکم
 • دستور نقطه رانی
 • تعریف ضمیر و استخراج آن
 • استخراج ضمیر و راه های آن در رمل
 • سیر نقط در استخراج حکم ضمیر
 • صورت عمل سیر نقطه حکم و ضمیر
 • نمونه های از استخراج رمل
 • و صدها مطالب دیگر….

کتاب مقاصد الرمل متن نسبتا ساده و روانی دارد و یک منبع آموزشی خوب به حساب میاید.


مشخصات کتاب

› عنوان : مقاصد الرمل
› نویسنده: حجّه الاسلام و المسلمین سیّد محمد تقی مقدّم
› زبان: فارسی
› تعداد صفحات : ۱۴۸
› حجم : ۲۰ مگابایت

قیمت اصلی 12,000 تومان بود.قیمت فعلی 11,200 تومان است.
افزودن به سبد خرید


 

همچنین بخوانید: دانلود کتاب نادر الرمل (مستطاب سرخاب رمل)

دیدگاه‌ها (0)

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

 • دیدگاه های غیر مرتبط و اسپم تایید نخواهند شد.
 • دیدگاه های حاوی الفاظ رکیک، بی احترامی به ادیان و قومیت ها تایید نخواهند شد.
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مقاصد الرمل”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *