مفاهیم ارتعاشی اعداد

امتیاز: 0 از 0
7,200 تومان

توضیحات

کتاب مفاهیم ارتعاشی اعداد

کتاب مفاهیم ارتعاشی اعداد اثر دکتر دورین ویرچو یک کتاب مرجع است که شما را قادر میسازد تا مفاهیم اعدادی را که میبینید بفهمید و همچنین به شما دانش استفاده از این اطلاعات را عرضه میدارد.

برای مثال ملائک با نمایش اعدادی چون ۷ اغلب شما را به گام بعدیتان هدایت میکنند. به عبارت دیگر اگر در پی برکت و فراوانی در زندگیتان هستید بر ۸ های بیشمار نظاره کنید.

اعداد فرشتگان

در حین سیر در این کتاب، پیامها و توانایی هایی را جستجو کنید که اهداف، آمال و آرزوها و نیات شما را توصیف کنند.
سپس همان اعداد را به همراه پیام اگر مایلید بر روی کاغذی بنویسید و در جایی قرار دهید که مرتبا در معرض دیدتان باشد تا بتوانید بر آن تمرکز کنید.

در این کتاب تا عدد ۹۹۹ گنجانده شده. شاید متوجه شوید که برخی توالی اعداد، تعابیر مشابهی دارند بویژه آنهایی که به هم نزدیکند. این شباهت بخاطر تحولات لطیف و گاه نامحسوسی است که در حین تعالی معنوی، اهداف یا نیات حادث میشود.

برخی از آدم‌ها به ملاقات پیش‌گوها رفته‌اند، و عده‌ای علاقه‌ی شدیدی به عددشناسی دارند. اما تعداد کمی هستند که تا کنون توجه زیادی به اعداد فرشتگان نشان داده‌اند.

ایده‌ی اعداد فرشتگان یک ایده‌ی جدید نیست، هرچند به تازگی محبوبیت پیدا کرده‌است. اعداد فرشتگان مجموعه‌ای از اعداد تکراری هستند- مثل ۳۳۳ یا ۱۲۱۲- که در زندگی روزانه‌ی شما، در یک ساعت، روی بیل‌بورد یا حتی در یک مجله پدیدار می‌شوند.

بسیاری از آدم‌ها معتقد هستند که این اعداد علائم خاصی هستند که توسط فرشته‌ی نگهبان‌مان برای ما آورده شده‌اند.

دورین ویرچو در کتاب خود  می‌نویسد: “فرشتگان تمام تلاش خود را می‌کنند تا توجه ما را جلب کنند و با ما ارتباط برقرار کنند…هرچند، اغلب ما نشانه‌هایی که به ما می‌دهند را باور نمی‌کنیم و آنها را به عنوان هم‌رویدادهایی صرف، نادیده می‌گیریم.”

یکی از راه‌هایی که این فرشته‌ها ممکن است برای ارتباط با ما امتحان کنند، می‌تواند همین اعداد فرشتگان باشد. این کتاب را بخوانید تا متوجه شوید که هر مجموعه از اعداد فرشتگان چه چیزی را درباره‌ی شخصیت شما ممکن است بگوید.

مفاهیم ارتعاشی اعداد

ﻋﺪﺩ ۶ :

ﺍﯾﻦ ﻋﺪﺩ ﻣﯿﮕﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﻧﮕﺮﺍﻧﯽ ﻫﺎﺕ ﺑﯿﺨﻮﺩﯼ ﻫﺴﺘﻦ ﺍﻭﻥ ﻫﺎ ﺭﻭ ﺑﺴﭙﺎﺭ ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﻭ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎﻥ ، ﺑﻬﺘﺮﻩ ﺍﻓﮑﺎﺭﺕ ﺭﻭ ﻣﯿﺎﻥ ﻣﺎﺩﯾﺎﺕ ﻭ ﻣﻌﻨﻮﯾﺎﺕ ﻣﺘﻌﺎﺩﻝ ﮐﻨﯽ ﻭ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺩﻭ ﺷﻮﻥ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯽ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﻘﻄﻊ، ﺍﯾﻦ ﻋﺪﺩ ﻣﯿﮕﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰﺕ ﺭﻭ ﭘﺎﯼ ﯾﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﯼ ﺧﺎﺹ ﺑﺬﺍﺭﯼ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺍﯾﻦ ﻭﺍﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﻨﻪ ﻣﯿﺘﻮﻧﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﺳﺎﺯ ﺑﺸﻪ ، ﺍﯾﻦ ﻋﺪﺩ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﺭﻭﺡ ﺯﻧﺎﻧﮕﯽ ﻫﺴﺖ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪﻭﻥ ﭼﺸﻤﺪﺍﺷﺖ ﻭ ﺑﯽ ﻗﯿﺪ ﻭ ﺷﺮﻁ ﺑﻪ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﮐﻤﮏ ﻭ ﻣﺤﺒﺖ ﮐﻨﯽ ﺗﺎ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻫﺎﺕ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﺗﺮ ﺑﺸﯽ .

ﻋﺪﺩ ۷ :

ﺍﯾﻦ ﻋﺪﺩ ﻣﯿﮕﻪ ﺩﺭ ﻣﺴﯿﺮ ﺩﺭﺳﺖ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﯼ ﭘﺲ ﺭﺍﻫﺖ ﺭﻭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺑﺪﻩ ﻭ ﮐﻢ ﻧﯿﺎﺭ ﻭ ﺑﻪ ﺣﺮﻑ ﮐﺴﯽ توجه ﻧﮑﻦ ، ﺍﯾﻦ ﻋﺪﺩ ﻣﯿﮕﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻫﺴﺖ ﻭ ﻫﺮ ﻗﺪﺭ ﮐﻪ ﺯﺣﻤﺖ ﺑﮑﺸﯽ ﻭ ﺑﺨﻮﺍﯼ ﻭ ﺍﯾﻤﺎﻥ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﻭ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻔﺮﺳﺘﯽ ، ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻫﺎﺗﻮ.

ﺍﯾﻦ ﻋﺪﺩ ، ﻋﺪﺩﯼ ﻣﻘﺪﺱ ﻭ ﺭﻭﺣﺎﻧﯿﻪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﯼ ﮐﻤﮏ ﻫﺎﯼ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻏﯿﺒﯽ ﻫﺴﺖ .

ﻋﺪﺩ ۸ :

ﺍﯾﻦ ﻋﺪﺩ ﻣﯿﮕﻪ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺘﺖ ﻣﯿﺎﺩ ﻭ ﻣﯿﮕﻪ ﺑﺎید ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﭘﺮ ﻗﺪﺭﺕ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﺮﺱ ﺑﺮ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻨﯽ ، ﻣﯿﮕﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺭﻭ ﺧﻮﺩﺕ ﺑﺴﺎﺯﯼ ﻭ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺪﯼ ﻧﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﺩﻩ ﺍﺵ ﺑﺎﺷﯽ ، ﺑﺎﯾﺪ ﻃﺒﻖ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﻭ ﺑﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﻭ ﻗﺪﻡ ﻫﺎﯼ ﺍﺳﺘﻮﺍﺭ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﻮﺍﺳﺘﺖ ﺑﺮﯼ ، ﻣﯿﮕﻪ ﺛﺒﺎﺕ ﻗﺪﻡ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺵ ﻭ ﺳﻌﯽ ﮐﻦ ﺑﺎ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﻫﻢ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺭﺍﯾﺰﻧﯽ ﮐﻨﯽ ﻭ ﺍﺯ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎﺗﺸﻮﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﯽ

ﻋﺪﺩ ۹ :

ﺍﯾﻦ ﻋﺪﺩ ﺍﺯ ﺭﺳﺎﻟﺖ ﺗﻮ ﻭ ﻭﻇﯿﻔﻪ ﯼ ﺭﻭﺣﺎﻧﯽ ﺗﻮ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﻣﯿﮕﻪ ، ﻣﯿﮕﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯿﺘﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﺖ ﺑﺮﺳﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﺴﯿﺮ ﺭﺳﺎﻟﺘﺖ ﻗﺪﻡ ﺑﺮﺩﺍﺭﯼ ، ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﺶ ﻭ ﺩﺭ ﻣﺴﯿﺮﺵ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﯽ ﻣﯿﮕﻪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮﻧﯽ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺖ ﺭﻭ ﻗﻮﯼ ﮐﻨﯽ ، ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺮ ﺭﻧﮓ ﺑﺸﯽ ﻭ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﺕ ﺭﻭ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﺑﮕﯿﺮﯼ ﺩﺭ ﻣﺴﯿﺮ ﺭﺳﺎﻟﺘﺖ ، ﻣﯿﮕﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﻭﺍﺭﺩ ﻧﺒﺮﺩ ﺷﻮ ﻭ ﺷﮑﺴﺘﺸﻮﻥ ﺑﺪﻩ ، ﺍﯾﻦ ﻋﺪﺩ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﯼ ﺭﺳﺎﻟﺖ ﻭ ﺷﮑﺴﺖ ﺩﺍﺩﻥ ﻣﻮﺍﻧﻊ ﻫﺴﺖ

ﻋﺪﺩ ۰ :

ﺍﯾﻦ ﻋﺪﺩ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﯼ ﯾﮏ ﺩﺭﯾﺎﯼ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﺑﮕﯿﺮﯾﺶ ﻭ ﮐﺎﻓﯿﻪ ﺍﺭﺍﺩﻩ ﮐﻨﯽ ، ﻫﻢ ﺩﺭ ﻣﺴﯿﺮ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﯼ ﺗﻮ ﺑﺎ ﺍﻓﮑﺎﺭ ﻣﺜﺒﺘﺖ ﻭ ﻫﻢ ﺩﺭ ﺧﻼﻑ ﻣﺴﯿﺮ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻫﺎﺕ ﺑﺎ ﺍﻓﮑﺎﺭ ﻣﻨﻔﯿﺖ ﻣﯿﺘﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎﻥ ﺑﯿﻔﺘﻪ ، ﭘﺲ ﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﺍﯾﻦ ﻋﺪﺩﻭ ﺩﯾﺪﯼ ﻣﺜﻞ ﯾﻪ ﻫﺸﺪﺍﺭ ﺑﺪﻭﻥ ﮐﻪ ﻣﻨﻔﯽ ﻓﮑﺮ ﻧﮑﻨﯽ ﻭ ﻣﺜﻞ ﯾﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺪﻭﻥ ﮐﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯽ ، ﭼﻮﻥ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺟﻮﺭ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯽ ﻧﺘﺎﯾﺠﺶ ﺑﺎ ﻗﺪﺭﺕ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺘﺖ ﺑﺮﻣﯿﮕﺮﺩﻩ

اعداد فرشتگان


مشخصات محصول

فرمت محصول: pdf

تعداد صفحات: ۱۱۹

حجم فایل: ۳ مگابایت

دیدگاه‌ها (1)

1 دیدگاه برای مفاهیم ارتعاشی اعداد

  1. حمیدرضا

    عالی هسته این کتاب

  • دیدگاه های غیر مرتبط و اسپم تایید نخواهند شد.
  • دیدگاه های حاوی الفاظ رکیک، بی احترامی به ادیان و قومیت ها تایید نخواهند شد.
دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *