پالیزبوک

بعد ناشناخته

کتاب بعد ناشناخته

کتاب بعد ناشناخته نوشت دکتر محسن فرشاد

این نوشته محصول پرسش ھای عدیده ای است که من در طول عمر از خود کرده ام. ھر کسی کم و بیش این سوال ھا را از خود می کند. بعضی ھا به جواب ھایی می رسند که به یکباره مسیر زندگی آن ھا را عوض می کند. برخی دیگر نیز جواب ھا را برای خود نگاه می دارند و آنرا از اسرار می شمارند .اما رسیدن به این جواب ھا حق ھر انسانی است و ھر که درجه فھم و آگاھی و نبوغش بیشتر باشد نظرش صائب تر بوده و راه حیات را بر انسان ھا روشن تر می کند. اینجاست که پیامبران و عرفا نسبت به افراد عادی از امتیاز بیشتری در آگاھی برخوردار ھستند. کار بھتر این بزرگان رسیدن به چراھا و جواب دادن به سوالات گوناگون ذھن بشر است.

همچنین بخوانید: آموزش هاله بینی

من ھم جرات کرده ام جواب ھای خود را از لابلای گفته ھای رھبران فکری و ذھنی بشر بیرون بکشم.این سوالات در طول زندگی آنقدر فکر مرا به خود مشغول داشته اند که برای خلاص شدن از آن ھا چاره ای جز
تحقیق و نوشتن این مطلب نداشتم.انسان درمانده و نومید امروزی که گرفتار لحظات جانکاه و ملال آور حیات خود از یک طرف و دستخوش ناملایمات , جنگ, فقر, بیماری و فشار نظام ھای دیکتاتوری از سوی دیگر شده است, جواب سوال ھای خود را در جایی غیر از کرۀ خاکی خود و مکاتب فکری و فلسفی آن جست و جو می نماید, زیرا اگر آن ھا جوابی داشتند بشر را از این سرگردانی نجات می دادند. ما باید جواب خودمان را در جایی غیر از محیط اطراف خودمان جست و جو نماییم.

این نوشته ها مقدمه ای بود که دکتر محسن فرشاد در ابتدای کتاب بعد ناشناخته آورده است.

فهرست مطالب کتاب بعد ناشناخته

 • فصل اول- عالم صغیر
 • فصل دوم- انسان موجود ناشناخته
 • فصل سوم- حیات پنھانی انسان (روح)
 • فصل چھارم – ادراکات فوق حسی
 • فصل پنجم- دلایل بقای شخصیت انسان پس از مرگ
 • فصل ششم- مشاھدات و تجارب باارزش چند دانشمند
 • فصل ھفتم – ماجرایی حیرت انگیز از پدیده ھای روحی
 • فصل ھشتم – جاودانگی انسان
 • فصل نھم- پدیده شناسی مرگ از دیدگاه فلسفه
دانلود کتاب

دیدگاه‌ها (0)

 • دیدگاه های غیر مرتبط و اسپم تایید نخواهند شد.
 • دیدگاه های حاوی الفاظ رکیک، بی احترامی به ادیان و قومیت ها تایید نخواهند شد.

*
*