جزئیات محصول
۲,۷۰۰ تومانافزودن به سبد خرید
250 بازدید
نویسنده: حسین نمینی
پسوند فایل: pdf
تاریخ انتشار:۹۶,۰۲,۱۲
حجم فایل: ۶٫۵ مگابایت
تعداد صفحات: 132
پرداخت امن با کلیه کارت های عضو شتاب

به این محصول امتیاز دهید

اصول علم رمل و اسطرلاب

اصول علم رمل و اسطرلاب

اصول علم رمل و علم اسطرلاب

ﮐﺘﺎﺏ اصول علم رمل و علم اسطرلاب ﻣﺴﺘطاب ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﺍﺳﺖ ﻣﻠﯿﻞ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻌﺎﻧﯽ ﺑﺰﺭﮒ ﮐﻪ ﮐﻠﻤﺎﺕ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻋﻠﻢ ﺭﻣﻞ ﭘﺲ ﺍﮔﺮ ﺑﻮﺩﻩ ﺑﺎﺷﺪ، ﺍﺯ ﻫﺮ ﻋﻠﻤﯽ ﺭﺍﻫﯽ ﺑﺴﻮﯼ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺗﺒﺎﺭﮎ ﻭ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻭ ﺍﺯ ﺑﺮﺍﯼ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺍﺳﺖ .

علم رمل

🌟 ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻟﺤﻮﺍﺩﺙ ﻭ ﺍﯾﻦ ﻋﻠﻢ ﺍﻭﻝ ﺍﺯ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﻭﺯ ﮐﺮﺩﻩ ﺷﺎ ﺍﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﭼﯿﺰﯼ ﮐﻪ ﺭﻭﺍﯾﺖ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺍﻫﻞ ﺍﯾﻦ ﻋﻠﻢ ﺣﻀﺮﺕ ﺁﺩﻡ ﻋﻠﯽ ﻧﺒﯿﻨﺎ ﻭ ﻋﻠﯿﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﺮﻭﺯ ﺍﺯ ﺷﯿﺚ ﺑﻌﺪﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﺮﻭﺯ ﮐﺮﺩ ﺍﺯ ﺷﻌﯿﺎ ﺑﻌﺪﺍﺯ ﺁﻥ ﻟﻘﻤﺎﻥ ﻭ ﺧﺘﻢ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﺣﻀﺮﺕ ﺩﻧﯿﺎﻝ ﻧﺒﯽ ﻋﻠﯿﻬﻢ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭ ﺭﻭﺍﯾﺖ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﻭ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﺳﻮﺍﻝ ﮐﺮﺩ ﺍﺯ ﺣﻀﺮﺕ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﺻﻞ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﻭ ﺍﻟﻪ ﺍﺯ ﻋﻠﻢ ﺭﻣﻞ ﭘﺲ ﺣﻀﺮﺕ ﻓﺮﻣﻮﺩ ﺍﯾﻦ ﺭﻣﻞ ﺍﺛﺮﯼ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺁﺛﺎﺭ ﺑﺪﺭﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺫﮐﺮ ﮐﺮﺩﻩ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺗﺒﺎﺭﮎ ﻭ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺩﺭ ﮐﺘﺎﺏ ﻋﺰﯾﺰ ﺧﻮﺩ ﻭ… ﺷﮑﻞ ﻇﺎﻫﺮﯼ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺭﻣﻞ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺍﻡ ﺍﻟﺮﻣﻞ ‏( ﻣﺎﺩﺭ ﺭﻣﻞ ‏) ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ .

🔷 ﺍﺷﮑﺎﻝ ﺭﻣﻞ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ :

ﻟﺤﯿﺎﻥ، ﻗﺒﺾ ﺩﺍﺧﻞ، ﻗﺒﺾ ﺧﺎﺭﺝ، ﺟﻤﺎﻋﺖ، ﻓﺮﺍﺥ، ﺑﯿﺎﺽ، ﻧﺼﺮﺕ ﺧﺎﺭﺝ، ﻧﺼﺮﺕ ﺩﺍﺧﻞ، ﻋﺘﺒﻪ ﺧﺎﺭﺝ، ﻋﺘﺒﻪ ﺩﺍﺧﻞ، ﻋﺎﻗﻠﻪ، ﺍﻧﮕﯿﺰ، ﻫﺎﻣﺮﻩ، ﻧﺎﻗﯿﻪ ﺍﻟﺨﻂ، ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ، ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺍﺷﮑﺎﻝ ﺭﻣﻞ ﺑﺎ ﺣﺮﻭﻑ ﻭ ﺍﻋﺪﺍﺩ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺍﺷﮑﺎﻝ ﺭﻣﻞ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﺭﺑﻌﻪ، ﺍﺷﮑﺎﻝ ﺳﻌﺪ ﻭ ﺍﺷﮑﺎﻝ ﻧﺤﺲ ، ﺳﻌﺪ ﺩﺍﺧﻞ ، ﺳﻌﺪ ﺧﺎﺭﺝ ، ﺳﻌﺪ ﺛﺎﺑﺖ ، ﺳﻌﺪ ﻣﻨﻘﻠﺐ ﺍﺷﮑﺎﻝ ﻧﺤﺲ : ﻧﺤﺲ ﺩﺍﺧﻞ ، ﻧﺤﺲ ﺧﺎﺭﺝ ، ﻧﺤﺲ ﺛﺎﺑﺖ ، ﻧﺤﺲ ﻣﻨﻘﻠﺐ ، ﺍﺷﮑﺎﻝ ﻣﺬﮐﺮ ﺍﺷﮑﺎﻝ ﻣﻮﻧﺚ

ﺭﻣﻞ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﯿﻤﺎﺭ ، ﺭﻣﻞ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻭﺿﻊ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ، ﺍﺻﻮﻝ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﻫﺎ ، ﺷﮑﻞ ﺟﻦ ، ﺷﮑﻞ ﻧﺎﻣﺮﺋﯽ ، ﺷﮑﻞ ﺍﻧﺴﺎﻥ ، ﺍﻟﻮﺍﺡ ﻣﺮﮒ ﻭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ، ﺭﻣﻞ ﺷﮑﻞ ﺍﻧﺴﺎﻥﻟﺤﯿﺎﻥ ﻭ ﻗﺒﺾ ﺩﺍﺧﻞ، ﻗﺒﺾ ﺧﺎﺭﺝ ﺣﻤﺎﻋﺖ، ﻓﺮﺍﺥ، ﻋﺎﻗﻠﻪ، ﺍﻧﮕﯿﺰ ﻫﺎﻣﺮﻩ، ﺑﯿﺎﺽ، ﻧﺼﺮﺕ ﺧﺎﺭﺝ، ﻧﺼﺮﺕ ﺩﺍﺧﻞ ﻋﺘﺒﻪ ﺧﺎﺭﺝ، ﻋﺘﺒﻪ ﺩﺍﺧﻞ ، ﻧﺎﻗﯽ ﺍﻟﺨﻂ، ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻏﻞ ، ﺗﺸﺨﯿﺺ #ﻋﻤﻖ_ﺩﻓﯿﻨﻪ_ﻫﺎ_ﺑﺎ_ﺭﻣﻞ ، ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻋﻠﻢ ﺭﻣﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺩﻓﯿﻨﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ ، ﺟﺪﺍﻭﻝ ﮐﺒﯿﺮ ﺩﺭ ﻋﻠﻢ ﺭﻣﻞ، ﺟﺪﺍﻭﻝ ﺯﻭﺝ ﻭ ﻓﺮﺩ ﺩﺭ ﺭﻣﻞ ، ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺭﻣﻞ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﻭ ﺷﺐ ﻫﺎ ﺯﺣﻞ ﻣﺸﺘﺮﯼ ﻣﺮﯾﺦ ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ ﺯﻫﺮﻩ ﻋﻄﺎﺭﺩ ﻗﻤﺮ ﺭﺍﺱ ﺍﻟﺬﻧﺐ ، ﺩﺍﻭﺯﺩﻩ ﺧﺎﻧﻪ ﺭﺍ ﺗﺴﻮﯾﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮﺩﻥ ، ﻃﺎﻟﻊ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻮﺍﻥ ﺩﺍﻧﺴﺘﻦ ﺩﺭ ﻋﻠﻢ ﺭﻣﻞ ﺯﺩﻥ ، ﺍﺷﮑﺎﻝ ﻣﺸﺮﻕ ، ﺍﺷﮑﺎﻝ ﻣﻐﺮﺏ ، ﺍﺷﮑﺎﻝ ﺟﻨﻮﺏ ، ﺍﺷﮑﺎﻝ ﺷﻤﺎﻝ ﻭ ﺻﺪﻫﺎ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺩﯾﮕﺮ

حتما بخوانید

گنج نامه شیخ بهایی

گنج نامه شیخ بهایی نسخه احمد وزیر شامل بیش از 2100 نسخه گنج و دفینه از اکثر شهرهای ایران

بیشتر بخوانید

گنح نامه اسلامی

گنج نامه اسلامی، اشنایی با قبور اسلامی، سکه های اسلامی، شیوه های دفینه گذاری از امویـه تا عصر قاجار

بیشتر بخوانید

علم اسطرلاب

اسطرلاب دستگاه کوچکی است که برای تعیین بعضی مشخصات زمان ومکان آسمان به کار میرود. به فارسی “جام جم” نامیده می شود ولی به تدریج کلمه یونانی اسطرلاب برای آن متداول شده است. اسطرلاب رایج و معمولی دستگاه و صفحه مدور فلزی است که از جنس برنز یا برنج و یا از آهن وفولاد و یا تخته به طرز بسیار دقیق و ظریف و مستحکمی ساخته شده و برای مطالعات ومحاسبات کارهای نجومی از قبیل پیدا کردن ارتفاع و زاویه آفتاب محل ستارگان و سیارات و منطقه البروج و به دست آوردن طول و عرض جغرافیایی محل در تمام مدت شبانه روز و فصول مختلف سال و همچنین برای بدست آوردن ارتفاع کوهها و پهنای رودخانه ها و سایر عوارض طبیعی زمین و تعیین ساعات طلوع و غروب یکایک ستارگان ثوابت و سیاراتی که نام آنها بر شبکه اسطرلاب نقش بسته و برای محاسبه ساعات طلوع و غروب آفتاب هر محل(علی الخصوص در دوره اسلام که تعیین ساعات نماز هم برآن اضافه شد) ساخته شده است. با توجه به این حقیقت که در هنگام استفاده از دستگاه مذکور هیچ احتیاجی جهت به کاربردن و دانستن فرمولهای ریاضی نیست.(مانند خط کش محاسبه ای که به وسیله مهندسین به کار برده میشود.)

۲,۷۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

برچسب ها :

شما هم دیدگاهی درج کنید

کاربر گرامی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.از فرم زیر میتوانید سوالات خود را مطرح نمایید

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “اصول علم رمل و اسطرلاب”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

جدیدترین محصولات NEW PRODUCTS